Päästja

Päästja

Noorkotkas on:

 • vähemalt 13-aastane;
 • oskab edastada kutset häirekeskusesse;
 • eelnevalt omandanud esmased esmaabivõtted: elustamine, esmaabi teadvuseta kannatanu korral.

Erikatse sooritanu:

 • nimetab viis olulisemat ohutusnõuet lõkke tegemisel ja grillimisel;
 • nimetab peamisi kodu tuleohutusnõudeid;
 • oskab kasutada käepäraseid tulekustutusaineid ja –vahendeid (vesi, liiv, vaht-, pulber- ja süsihappekustutid, tulekustutustekk);
 • oskab ühendada ja kasutada tuletõrjevoolikuid;
 • teab, mida teha ja kuidas käituda kui hoones on tekkinud tulekahju;
 • oskab väljuda suitsuga täitunud ruumist evakuatsiooniks;
 • omab teadmisi, mis varustuses ja tingimustes sisenetakse suitsuga täidetud ruumi;
 • oskab takistada tule levikut ennast ohtu seadmata ja märkab tulekahju juures varitsevaid ohte: elektrivool, gaas, varingud, mürgitus, plahvatused jne;
 • oskab anda esmaabi vingumürgituse ja põletushaavade korral;
 • oskab tegutseda kulu- ja metsapõlengute korral;
 • teab jääaugust päästmise võtteid;
 • oskab visata päästerõngast ja viskeliini;
 • oskab käsitseda aerupaati;
 • teab laagri rannavalve nõudeid;
 • teab, kuidas ennetada tule- ja veeõnnetusi.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • viib noorematele noorkotkastele läbi erikatse teemaga seotud õpipunkti või annab neile ülevaate praktilistest tegevustest erikatse sooritamisel.