Põhikiri

Põhikiri

Kinnitatud Kaitseliidu keskkogu 22.11.2013 otsusega nr K-0.1-1/13/20879PR.

NOORTEORGANISATSIOONI NOORED KOTKAD PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

 1. Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.
 2. Noorte Kotkaste organisatsiooni postiaadress on Toompea 8, 10142 Tallinn.
 3. Noorte Kotkaste organisatsiooni inglise keelne nimetus on Estonian Defence League Boys Organization.
 4. Noorteorganisatsioon Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille juhiks on Noorte Kotkaste peavanem, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu Kaitseliidu ülem.
 5. Noorte Kotkaste põhikirja kinnitab Kaitseliidu keskkogu ning sisekorra Noorte Kotkaste peavanem.
 6. Noorte Kotkaste organisatsioonil on sümbolid, eraldusmärgid ja teenetemärgid, mille kirjelduse ja statuudi töötab välja Noorte Kotkaste keskjuhatus ja kehtestab Kaitseliidu keskjuhatus.
 7. Noorte Kotkaste organisatsioonil on üldplank ja üldpitsat. Oma pitsati õigus on ka Noorte Kotkaste malevatel. Noorte Kotkaste pitsatite kirjelduse kinnitab Noorte Kotkaste keskkogu.
 8. Noorte Kotkaste organisatsioonil on vormiriietus, mille kirjelduse kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
 9. Noorte Kotkaste põhikiri sätestab Noorte Kotkaste täpsemad ülesanded, allüksuste moodustamise ning sisemise juhtimise ja korralduse alused.
 10. Noorkotka tõotuse tekst on: “Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotkaste seadustele ja nende järgi tegutseda. Olen alati valmis!”.
 11. Noorte Kotkaste juhtlause on: „Isamaa auks alati valmis!“

II ÜLESANDED

 1. Noorte Kotkaste organisatsiooni ülesanne on isamaalise kasvatustöö korraldamise kaudu:
  12.1. tutvustada noorkotkastele ja teistele noortele riigikaitse valdkonda ning sellesse panustamise võimalusi;
  12.2. tagada liikmetele osalusvõimalusi, et anda neile kodanikuoskusi, suurendada valmisolekut aidata ligimesi ja teadlikkust riigikaitse ülesehitusest;
  12.3. kaasata võimaluste piires noorkotkaid organisatsiooni tegevuse korraldamisel;
  12.4. korraldada organisatsiooni eesmärkide täitmiseks liikmete koolitust;
  12.5. luua tingimused liikmete vaimseks ja kehaliseks arenguks;
  12.6. teha koostööd Eesti ja välisriigi noorteorganisatsioonidega, kellel on Noorte Kotkastega kattuvad eesmärgid;
  12.7. väärtustada vabatahtlikkusel põhinevat noortetööd ning viia läbi väärtuskasvatust.
 2. Noorte Kotkaste organisatsioonil on eesmärgi saavutamiseks õigus:
  13.1. korraldada erinevaid noorteüritusi, sealhulgas õppe- ja spordilaagreid, seminare ja matku ja teisi väljaõppeüritusi;
  13.2. anda välja autasusid ning tunnus- ja teenetemärke;
  13.3. anda välja infokandjaid, sealhulgas käsiraamatuid ja reklaambuklette;
  13.4. korraldada juhtide väljaõpet;
  13.5. teha koostööd noorsootööga seotud organisatsioonidega ning teostada vastavaid noorteprojekte.

III NOORTE KOTKASTE ORGANISATSIOONI LIIKMESKOND

 1. Noorkotkad on koondnimetus kogu Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmeskonnale.
 2. Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmeskonda kuuluvad:
  15.1. noorliikmed;
  15.2. tegevliikmed;
  15.3. toetajaliikmed;
  15.4. auliikmed.
 3. Noorliikmeteks on 7-18 aastased meessoost isikud.
 4. Noorte Kotkaste tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kes tunnistavad Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.
 5. Noortejuht on ka teise Kaitseliidu struktuuriüksuse tegevliige, kes osaleb noorteorganisatsiooni noorliikmete õppetegevuse korraldamises.
 6. Noorte Kotkaste toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Toetajaliikme võtab isiku avalduse alusel vastu Noorte Kotkaste malevapealik oma käskkirjaga, kus märgitakse ära tema kohustused organisatsioonis.
 7. Noorte Kotkaste auliige on Noorte Kotkaste organisatsiooni ees silmapaistvaid teeneid omav Eesti või välisriigi kodanik. Auliikme valib Noorte Kotkaste keskkogu Noorte Kotkaste keskjuhatuse ettepanekul. Auliige võib nõuandva sõnaga osaleda Noorte Kotkaste koosolekutel ja ettevõtmistel. Auliige valitakse tema nõusolekul.
 8. Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmeskonna arvestust peetakse Noorte Kotkaste malevas.
 9. Oskuste ja teadmiste järgi jagunevad noorliikmed kuude järku, millest madalaim on kuues ja kõrgeim esimene järk. Järgukatsete kavad ja järkude andmise kord kehtestatakse sisekorraga.
 10. Noorte Kotkaste noortejuhil peab olema pedagoogiline või noorsootööalane haridus või kogemus. Noortejuhil on õigus noortemagistritöö kaitsmisega saada noortemagistriks.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Liikmetel on õigus:
  24.1. osa võtta Noorte Kotkaste üritustest;
  24.2. kasutada maleva varustust ja soodustusi, kui talle pole seatud kitsendusi;
  24.3. saada koolitust ja teavet ning kirjutada noortemagistritööd;
  24.4. olla kehtestatud korras esitatud teenetemärgi saamiseks ja saada liikmele kehtestatud ergutusi ja tunnustusi;
  24.5. kanda vormiriietust koos omistatud tunnus- ja teenetemärkidega ka väljaspool Noorte Kotkaste üritusi;
  24.6. olla täisealisena valitud kollegiaalsetesse organitesse;
  24.7. pöörduda oma õiguste kaitseks Noorte Kotkaste maleva juhatuse poole.
 2. Liikmed on kohustatud:
  25.1. järgima Kaitseliidu tegevust sätestavaid õigusakte, Noorte Kotkaste põhikirja ja sisekorda;
  25.2. hoidma korras ja tagastama korralduse alusel või Noorte Kotkaste organisatsioonist lahkudes talle antud varustuse;
  25.3. osalema Noorte Kotkaste tegevuses aastas vähemalt 48 tundi;
  25.4. teavitama enda kontaktandmete muutumisest;
  25.5. andma oma kogemusi ja teadmisi edasi organisatsiooni liikmetele;
  25.6. täitma endale võetud kohustusi ja teavitama kohe nende täitmise võimalikest takistustest.
 3. Liige esindab Noorte Kotkaste organisatsiooni avalikkuse ees kui ta kannab Noorte Kotkaste vormiriietust või osaleb organisatsiooni tegevuses.

V LIIKMEKS ASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

 1. Noorte Kotkaste liikmeks astumine, liikmestaatuse muutmine, struktuuriüksuse ja allüksuse vahetamine ning liikmesuse peatamine ja lõppemine on sätestatud Kaitseliidu kodukorras.
 2. Kaitseliidu tegevliige, kes kuulub teise struktuuriüksuse koosseisu, esitab sooviavalduse Noorte Kotkaste noortejuhiks saamiseks Noorte Kotkaste malevapealikule. Sooviavaldus peab olema kooskõlastatud selle struktuuriüksuse, mille koosseisus ollakse, juhiga. Noortejuht määratakse ametikohale 90 päeva jooksul avalduse esitamisest.
 3. Tõotuse andmiseni võib liikmeks astuda soovija osaleda organisatsiooni tegevuses, tutvudes noorkotkaste kommete ja organisatsiooni põhimõtetega. Tõotuse andmise kord kehtestatakse sisekorraga.

VI JUHTIMINE

 1. Noorte Kotkaste kõrgeim juhtorgan on keskkogu. Noorte Kotkaste keskkogu valib oma esindaja ja asendusliikme Kaitseliidu keskkogusse.
 2. Noorte Kotkaste juhtorgan on keskjuhatus. Noorte Kotkaste keskjuhatuse tööd korraldab ja juhatab Noorte Kotkaste peavanem.
 3. Noorte Kotkaste keskkogu ja keskjuhatuse moodustamine ja ülesanded on sätestatud Kaitseliidu kodukorras.
 4. Noorte Kotkaste peavanema vahetus alluvuses on Noorte Kotkaste malevapealikud.
 5. Noorte Kotkaste malevapealik juhib noortejuhtide tegevust Noorte Kotkaste malevas.
 6. Noorteinstruktorid saavad noortetöö suunised ja ülesanded Noorte Kotkaste peavanemalt, administratiivjuhtimist nende tegevuse üle teostab Kaitseliidu malevapealik.
 7. Noorte Kotkaste peavanemal on kuni kaks abi, kes täidavad peavanema antud ülesandeid. Abi vastutab peavanema ees talle pandud ülesannete täitmise eest.
 8. Noorte Kotkaste peavanemal on asetäitja, kes peavanema äraolekul täidab tema ülesandeid Kaitseliidu peastaabis. Asetäitja puudumisel asendab peavanemat Kaitseliidu ülema määratud isik, kelle kohta teeb ettepaneku peavanem.
 9. Noorte Kotkaste malevapealik:
  38.1. juhib ja esindab Noorte Kotkaste malevat;
  38.2. korraldab Noorte Kotkaste maleva juhatuse ja maleva pealikekogu tööd;
  38.3. otsustab liikmete vastuvõtu, välja arvamise, liikmesuse peatamise ning liikmestaatuse muutmise;
  38.4. nimetab ametikohale Noorte Kotkaste malevas rühma- ja salgapealikke ning nende abisid.
  38.5. moodustab Noorte Kotkaste malevas rühmi;
  38.6. teeb kokkuvõtteid Noorte Kotkaste maleva tegevusest Noorte Kotkaste keskkogule ja Noorte Kotkaste peavanemale;
  38.7. esitab Noorte Kotkaste maleva tööplaani ja eelarvetaotluse Noorte Kotkaste peavanemale;
  38.8. teeb koostööd Kaitseliidu struktuuriüksustega ning teiste Noorte Kotkaste eesmärke toetavate asutuste ja organisatsioonidega;
 10. Noorte Kotkaste malevapealik annab vastavalt oma pädevusele välja käskkirju ja suulisi korraldusi.
 11. Noorte Kotkaste malevapealikul on abi, kelle ülesanded määrab Noorte Kotkaste malevapealik.
 12. Noorte Kotkaste malevkonnapealik:
  41.1. juhib ja esindab Noorte Kotkaste malevkonda;
  41.2. annab aru Noorte Kotkaste malevapealikule;
  41.3. teeb ettepaneku Noorte Kotkaste malevkonnas rühma moodustamiseks;
  41.4. teeb kokkuvõtteid Noorte Kotkaste malevkonna tegevusest maleva pealikekogule;
  41.5. koostab Noorte Kotkaste malevkonna tööplaani;
  41.6. teeb koostööd Kaitseliidu allüksustega ning teiste Noorte Kotkaste eesmärke toetavate asutuste ja organisatsioonidega;
 13. Noorte Kotkaste rühmapealik:
  42.1. esindab ja juhib rühma;
  42.2. koordineerib rühma tegevusi, viib läbi koondusi, järgides noorsootöö kutse-eetika põhiteese;
  42.3. peab liikmete aktiivsuse arvestust ning esitab liikmeid tunnustamiseks;
  42.4. koostab ja esitab oma rühma tegevusplaani maleva- ja / või malevkonnapealikule;
  42.5. järgib järgu- ja erikatsete nõuetes sätestatut ning korraldab vastavaid koolitusi;
  42.6. osaleb maleva ja vajadusel üleriigiliste ürituste ettevalmistamises ja läbiviimises;
  42.7. annab oma rühma tegevusest õigeaegselt ja vajalikus mahus aru maleva- ja / või malevkonnapealikule;
  42.8. tutvustab oma rühma tegevusi avalikel üritustel ja erinevates meediavahendites;
  42.9. teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
 14. Salgapealiku ülesandeks on rühmapealiku juhendamisel salga tegevuse korraldamine.

VII JÄRELEVALVE

 1. Järelevalvet teostatakse organisatsioonis järgnevalt:
  44.1. Kaitseliidu ülem võib peatada peavanema poolt väljaantud käskkirja ja korralduse täitmise või tunnistada see kehtetuks;
  44.2. Peavanem võib peatada Noorte Kotkaste malevapealiku poolt väljaantud käsu täitmise või tunnistada see kehtetuks;
  44.3. Noorte Kotkaste malevapealik võib peatada Noorte Kotkaste malevkonnapealiku ja rühmapealiku poolt antud käsu täitmise.

VIII NOORTE KOTKASTE ALLÜKSUSTE JUHTIMINE

Noorte Kotkaste maleva pealikekogu

 1. Noorte Kotkaste maleva pealikekogu on Noorte Kotkaste maleva kõrgeim juhtorgan, kuhu kuuluvad malevkonna – ja rühmapealikud ning nende abid. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on malevapealik või teda asendama määratud noortejuht ja vähemalt pooled hääleõiguslikest liikmetest. Hääleõigus on täiskasvanud noortejuhtidel. Noorte Kotkaste peavanemal, Kaitseliidu malevapealikul ja noorteinstruktoril on sõnaõigus.
 2. Noorte Kotkaste maleva pealikekogu koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku Noorte Kotkaste malevapealik, kuid mitte harvem kui üks korda aastas.
 3. Noorte Kotkaste maleva pealikekogu:
  47.1. valib Noorte Kotkaste malevapealiku;
  47.2. valib Noorte Kotkaste maleva juhatuse liikmed;
  47.3. kinnitab Noorte Kotkaste maleva tööplaani;
  47.4. võtab seisukoha erinevates malevat puudutavates küsimustes.
 4. Kui Noorte Kotkaste malevapealik või Kaitseliidu malevapealik ei nõustu maleva pealikekogu otsusega, siis on võimalik vaidlusalune küsimus tuua Noorte Kotkaste peavanema ette, kelle otsus on lõplik.
  Noorte Kotkaste maleva juhatus
 5. Noorte Kotkaste maleva juhatus on Noorte Kotkaste maleva juhtorgan, kuhu kuulub Noorte Kotkaste malevapealik, tema abi ja kolm kolmeks aastaks maleva pealikekogul täiskasvanud noortejuhtide hulgast valitud liiget.
 6. Noorte Kotkaste maleva juhatus:
  50.1. omab ülevaadet Noorte Kotkaste maleva tegevusest ja liikmeskonnast;
  50.2. kooskõlastab Noorte Kotkaste maleva tööplaani;
  50.3. kooskõlastab Noorte Kotkaste maleva eelarveprojekti ja omab ülevaadet selle kasutamisest;
  50.4. teostab järelevalvet Noorte Kotkaste malevkondade ja rühmade töö üle;
  50.5. esitab liikmeid tunnustuse avaldamiseks Noorte Kotkaste keskjuhatusele ja peab selle üle arvestust;
  50.6. tutvustab Noorte Kotkaste maleva tegevust avalikkusele;
  50.7. võtab seisukoha Noorte Kotkaste maleva noortejuhtide ettepanekute osas ning esitab need vajadusel Noorte Kotkaste keskjuhatusse;
  50.8. lahendab muid Noorte Kotkaste maleva tegevuses esile kerkinud probleeme ja küsimusi.
 7. Noorte Kotkaste maleva juhatuse koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku Noorte Kotkaste malevapealik, kuid mitte harvem kui neli korda aastas.
 8. Noorte Kotkaste maleva juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on Noorte Kotkaste malevapealik või teda asendama määratud noortejuht ja vähemalt kaks valitud liiget. Noorteinstruktor võib osaleda koosolekul sõnaõigusega.
  Noorte Kotkaste malevkonna juhatus
 9. Noorte Kotkaste malevkonna juhatus on Noorte Kotkaste malevkonna juhtorgan, kuhu kuulub malevkonnapealik, tema abi ja kaks maleva pealikekogul kolmeks aastaks maleva täiskasvanud noortejuhtide hulgast valitud liiget.
 10. Noorte Kotkaste malevkonna juhatuse koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku Noorte Kotkaste malevkonnapealik.
 11. Noorte Kotkaste malevkonna juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on malevkonnapealik või tema abi ja vähemalt üks liige. Noorteinstruktor võib osaleda koosolekul sõnaõigusega.

IX STRUKTUUR

 1. Noorte Kotkaste piirkondlikud allüksused on:
  56.1. malev;
  56.2. malevkond;
  56.3. rühm;
  56.4. salk.
 2. Noorte Kotkaste maleva moodustavad Kaitseliidu ühe maleva territooriumil tegutsevad malevkonnad ja / või rühmad.
 3. Malevkond on vähemalt 90 liikmest koosnev kindlaks määratud territooriumiga maleva allüksus. Malevkonna moodustamise otsustab Noorte Kotkaste peavanem Noorte Kotkaste malevapealiku ettepanekul.
 4. Noorte Kotkaste malevas ja / või malevkonnas rühma loomise või selle tegevuse lõpetamise kinnitab käskkirjaga Noorte Kotkaste malevapealik Kaitseliidu malevapealiku teadmisel.
 5. Noorte Kotkaste rühm on kuni neljast salgast koosnev maleva või malevkonna allüksus.
 6. Rühmal on nimi ja päevik. Rühmal võib olla oma embleem ja oma värvides kaelarätt, mille kinnitab Kaitseliidu keskjuhatus.
 7. Rühma päevikus kajastatakse tegevuse kroonikat ja peetakse liikmete aktiivsusearvestust.
 8. Rühma üldkoosolekut peetakse vähemalt üks kord aastas.
 9. Üldkoosoleku ülesanded on:
  64.1. salgapealiku valimine;
  64.2. rühma ja / või salga tegevuse kavandamine.
 10. Üldkoosoleku kutsub kokku rühmapealik. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rühmapealik või tema abi ja vähemalt pool rühma liikmetest. Koosolekut juhatab koosolekul valitud juhataja. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 11. Salk on vähemalt neljast noorliikmest koosnev allüksus. Salgal on rühma üldkoosolekul valitud salgapealik.

X AMETIKOHALE NIMETA MINE JA AMETIKOHALT VABASTAMINE

 1. Peavanema abid nimetab ametikohale Kaitseliidu ülem peavanema ettepanekul kolmeks aastaks.
 2. Peavanema abi peab omama kaheaastast juhtimiskogemust noorsootöö valdkonnast.
 3. Noorte Kotkaste malevapealik valitakse Noorte Kotkaste maleva pealikekogul. Noorte Kotkaste malevapealik esitatakse Kaitseliidu malevapealiku teadmisel Noorte Kotkaste peavanemale ametikohale nimetamiseks. Noorte Kotkaste peavanem nimetab malevapealiku ametikohale kolmeks aastaks oma käskkirjaga. Noorte Kotkaste malevapealik peab omama kahe aastast Kaitseliidu tegevuses osalemise kogemust.
 4. Noorte Kotkaste malevapealiku abi nimetab ametikohale Noorte Kotkaste peavanem Noorte Kotkaste malevapealiku ettepanekul kolmeks aastaks.
 5. Noorte Kotkaste malevkonnapealik valitakse maleva pealikekogul. Noorte Kotkaste malevkonnapealik esitatakse Kaitseliidu malevapealiku teadmisel Noorte Kotkaste peavanemale ametikohale nimetamiseks. Noorte Kotkaste peavanem nimetab malevkonnapealiku ametikohale kolmeks aastaks oma käskkirjaga. Noorte Kotkaste malevakonnapealik peab omama vähemalt aastast Kaitseliidu tegevuses osalemise kogemust.
 6. Noorte Kotkaste malevkonnapealiku abi nimetab ametikohale Noorte Kotkaste malevapealik Noorte Kotkaste malevkonnapealiku ettepanekul kolmeks aastaks.
 7. Rühmapealikuks saamiseks tuleb esitada sooviavaldus Noorte Kotkaste malevapealikule, kes kooskõlastab selle maleva juhatuses ning Kaitseliidu malevapealikuga ning annab välja käskkirja.
 8. Rühmapealiku abi nimetab ametikohale Noorte Kotkaste malevapealik rühmapealiku ettepanekul. Rühmapealiku abi peab omama noorsootööalast kogemust.
 9. Enne ametikohale nimetamist kontrollitakse Kaitseliidu seaduse alusel noortejuhi tausta, et taotlejal ei oleks piiranguid tööks noortega.
 10. Salgapealik valitakse rühma üldkoosolekul. Noorte Kotkaste malevapealik nimetab salgapealiku ametikohale üheks aastaks.
 11. Salgapealiku abi nimetab ametikohale Noorte Kotkaste malevapealik rühmapealiku ettepanekul.
 12. Abi ametiaeg lõppeb koos vahetu juhi ametiajaga.

XI TEGEVUSE KOORDINEERIMINE JA KOOSTÖÖ

 1. Noorte Kotkaste organisatsioon teeb koostööd teiste Kaitseliidu struktuuriüksustega tagamaks parimal moel organisatsiooni ülesannete täitmist.
 2. Noorte Kotkaste malev saab oma tegevuseks administratiiv- ja tagalatoetuse Kaitseliidu malevalt, mille juures ta asub.
 3. Noorteinstruktor vastutab Noorte Kotkaste peavanema ja Kaitseliidu malevapealiku ees Noorte Kotkaste maleva tegevuste koordinatsiooni ja korralduse eest. Noorteinstruktor abistab ja nõustab noortejuhte, koordineerib noortejuhtide osalemist organisatsiooni noortetöös ja kindlustab koostöö Kaitseliidu struktuuriüksustega. Noorteinstruktori tööülesanded täpsustatakse noorteinstruktori ametijuhendis.

XII RAKENDUSSÄTTED

 1. Noorte Kotkaste põhikiri jõustub 2013. aasta 1. detsembril.
 2. Noorte Kotkaste sisekord kehtestatakse hiljemalt 2014. aasta 1. septembril.

Laadi alla Põhikiri