Isamaalise hariduse programm

Noorte isamaalise hariduse programm – mis see on?

Noorte isamaalise hariduse programm (IHP) loodi koostöös Kaitseministeeriumiga aastal 2017. Programmi eesmärk on edendada põhikooliealiste noorte seas isamaalisi väärtusi ning anda neile võimalus osaleda kodanikukasvatuse suunitlusega huvihariduses, mis hõlmab Kodutütarde ja Noorte Kotkaste järguõppe ja erikatse teemasid. Kodutütarde ja Noorte Kotkaste peamisteks tegevusvaldkondadeks on riigikaitseline õpe, Eesti ajalugu ja kultuur, esmaabi, orienteerumine ja matkamine, ellujäämine metsas, loodusharidus ning muud vajalikud oskused kogu eluks. Tänu isamaaliste laagrite avatud korraldusele suureneb Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Noorte Kotkaste ja Kodutütarde side ühiskonnaga ning nad on väärtustatud riigikaitselise huvihariduse elluviijana.

IHP võimalused

IHP võimaldab kaasata noorteorganisatsioonide tegevusse organisatsiooniväliseid noori, soodustab uute rühmade avamist ja juba olemasolevate rühmade tegevuse innustamist. Programmi raamestoetatakse taotluste esitamise järgselt eelarveliste vahenditega rühmategevusi, et pakkuda neile seikluslikumat ja mitmekesisemat kogemust ning toetada nende väljaõpet.

Rühmad on saanud võimaluse korraldada mitmekülgseid metsa- ja koostöölaagreid, kus keskendutakse noorte järgu- ja erikatsete saavutamisele. Tavapärased koondused on muudetud õppepäevadeks, kuhu kaastakse väliskoolitajaid ja asjatundjaid erinevatest ettevõtetest. Lihtsamatest tegevustest on saanud hoopiski sisutihedad esmaabiõppused, mida viivad läbi arstid ja kiirabitöötajad, veeohutust ei läbita enam pelgalt kuival maal vaid koos vilunud instruktoritega basseinis või looduse veesilmas. Erinevad retkejuhid tutvustavad noortele Eesti metsasid ja rabasid, kuhu tavainimene ei pruugi kunagi sattuda. Tänu IHP-le on noored külastanud mitmeid muuseumeid, mis toetavad Eesti ajaloo- ja kultuuriõpet. Populaarsemateks külastuskohtadeks on: Eesti Rahva Muuseum, Vabaõhumuuseum, Lennusadama meremuuseum, Politseimuuseum, Ajakeskus Wittenstein, Sõjamuuseum ja Valga Militaarpark.

Varasemalt oli ainuüksi rühmavanema või rühmapealiku õlul noorte teadmisete ja kogemuste pagas, nüüd aga on võimalus kasutada väliskoolitajate abi, et rikastada noorte teadmisi. Selleks on kaasatud Tartu Kutsehariduskeskust, kes pakub põnevaid etiketi koolitusi. Erinevaid retkejuhte, kes tunnevad Eesti metsi ja rabasid ning võivad viia noored kohtadesse, kus varem pole käidud. Lisaks veekeskused, kus õpetatakse veeohutuse ja päästmise põhitõdesid koos vilunud instruktoritega.

IHP meetmed tegevustoetuse saamiseks

Rühmatoetus

NOT – noorte omaalgatuslike ideede toetus

Noortejuhi stipendium

IHP 24

IHP ja noortejuhid

Noorte isamaalise hariduse programmi üheks eesmärgiks on veel tunnustada ja toetada noortejuhte, kes on võtmeisikuteks noorteorganisatsioonide töös. Tänu IHP-le on vabatahtlikel noortejuhtidel võimalus ennast koolitada organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Koolituste korraldamine on oluline ühtse meeskonnatunde tekitamisel ja teadmiste ühtlustamisel. Lisaks on loodud võimalus silmapaistvatele noortejuhtidele stipendiumi eraldamiseks. Alates 2018. aastast on iga-aastaselt kuni kaheteistkümnele noortejuhile välja makstud stipendiumit toetamaks teadmiste ja/või oskuste omandamist, võimete arendamist ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamist.

Suurlaager Spekter

IHP raames korraldasid Noored Kotkad ja Kodutütred 2018. aasta suvel suurlaagri Spekter. Laagrist võttis kokku osa 764 noort. Nende hulgas vene keelt kodukeelena kõnelevad noored ning osalejad erinevatest Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest. Avapäeval seisis rivis 1010 inimest.

Suurlaagri eesmärgiks oli korraldada avatud laager põhikooliealistele noortele. Läbi aktiivse tegevuse tutvustati Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevusvaldkonda sadadele väljastpoolt osalevatele noortele ning edendati noorte seas isamaalisi väärtusi ning aktiivset eluviisi. Spektri edukus tagas uue suurlaagri tuleku 2020 ja 2024 aastal! Suvi, sõbrad, seiklus – see on SPEKTER!