Kõik erikatsed

Esmaabiandja

Noorkotkas:

 • on omandanud või on omandamisel IV järk;
 • oskab edastada kutset häirekeskusesse;
 • oskab kontrollida elutähtsaid funktsioone.

Erikatse sooritanu:

 • oskab põhjendada, miks on esmaabi andmise oskus oluline;
 • oskab märgata abivajajat;
 • oskab tegutseda õnnetuse korral päästeahelast lähtuvalt;
 • oskab anda elupäästvat esmaabi;
 • oskab esmaabivõtteid eluohtliku verejooksu korral;
 • nimetab šoki tunnuseid ning annab šoki korral esmaabi;
 • teab traumakannatanu ja välisteguritest tingitud kahjustuste abistamise üldpõhimõtteid;
 • teab žguti kasutamise põhimõtteid;
 • teab koduse apteegi soovituslikku sisu;
 • oskab transportida kannatanut (kanderaamid jms);
 • teab triaažikategooriaid.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • viib läbi noorematele noorkotkastele väljaõppe esmaabi andmise või tervislike eluviiside põhimõtetest.