Kõik erikatsed

Kalamees

Erikatse sooritanu:

 • nimetab looduses liikumise reegleid ja keskkonnasäästliku käitumise põhimõtteid;
 • teab, millised on harrastuskalastust reguleerivad õigusaktid ja kust neid leida;
 • nimetab seitse Eesti kaitsealust kalaliiki;
 • teab, mis on kala alammõõt, ajaline ja mahuline püügipiirang ning miks neid rakendatakse;
 • oskab põhjendada, millest tulenevalt võib erineda kalapüügi regulatsioon (veekogude ja kaitsealade looduslikud eripärad, kaitse eesmärgid);
 • teab, mis on harrastuspüügiõiguse tasu ja kalastuskaart ning millal need rakenduvad;
 • tunneb vähemalt kahtekümmet levinumat kalaliiki Eesti vetes ja oskab neid määrata;
 • tunneb eelmises punktis valitud kalade eluviise ja kehtivaid püügipiiranguid;
 • kasutab korrektselt kolme levinumat harrastuspüügivahendit: käsiõng, põhjaõng, spinning;
 • leiab loodusest kolm õngesööta: vihmauss, puruvana vastne, siklase vastne;
 • tunneb sõudepaadi kasutamise põhimõtteid ja ohutusnõudeid paadisõidul;
 • tunneb ohutusalaseid nõudeid kalapüügil;
 • väärtustab kala kui toitu, sh oskab kala puhastada ja sellest toitu valmistada;
 • tunneb esmaseid uppuja päästmise põhimõtteid ja elustamisvõtteid.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • annab ülevaate erikatse sooritamise käigus omandatud teadmistest oma rühmakaaslastele.