Kõik erikatsed

Loodustark

Noorkotkas on vähemalt 10-aastane.
Erikatse sooritanu:

 • tunneb ja oskab kirjeldada erinevaid kooslusi: mets, niit, soo, rannik, luht, jõgi, järv, põld, park jms;
 • tunneb põhjalikult kaht kooslust ning sealset elustikku;
 • metsakooslus:
  • tunneb kümmet valitud koosluses kasvavat puu- või põõsaliiki ning eristab neid ka talvel;
  • tunneb vähemalt kümmet seent, sh oskab eristada söödavaid mürgistest;
  • tunneb ja kirjeldab vähemalt kümmet Eesti metslooma (imetajat) ning suudab neid eristada jälje järgi;
  • teab ja tunneb vähemalt kümmet Eesti lindu laulu ja välimuse järgi ning teab lindude erinevaid elupaiku ja oskab tuua näiteid neis pesitsevatest lindudest;
  • tunneb söödavaid taimi ning teab vähemalt kümmet mürgist taime;
  • teab ohtlikke loomi (sh putukad, roomajad) ja oskab käituda ohu korral;
 • tunneb ühe vabalt valitud koosluse näitel (nt enda elukoha läheduses):
  • sellele iseloomulikke taime-, seene- ja loomaliike;
  • teab ja tunneb vähemalt 30 valitud koosluse liiki nii pildilt kui ka looduses;
 • tunneb kümmet Eestis kasvavat ravimtaime;
 • teab ravimtaimede kogumise ja säilitamise põhimõtteid;
 • oskab tuua näiteid looduskaitse all olevatest I kategooria liikidest, sh igast rühmast (taimed, seened, loomad) vähemalt viis liiki;
 • tunneb erinevaid veebirakendusi, mille abil saab määrata taime-, looma- ja linnuliike.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • koostab mõlema koosluse kohta õpimapi;
 • osaleb vähemalt ühes keskkonnaga seotud tegevuses (nt metsaistutustalgud, talvine aialindude vaatlus, aasta linnu projekti tegevused, putukahotelli või pesakasti ehitamine vms);
 • annab edasi noorematele noorkotkastele oma teadmisi õpitud erialal (nt töötuba, matkapunkt).