Kõik erikatsed

Luuraja

Noorkotkas:

 • oskab määrata koordinaate;
 • tunneb põhilisi topograafilise kaardi leppemärke (joon-, pind- ja mõõtkavatud leppemärgid);
 • teab kompassi käsitsemise esmaseid põhimõtteid.

Erikatse sooritanu:

 • arvestades keskkonda valib luuramiseks sobiva riietuse;
 • oskab maastikul varjatult liikuda (hiilimine, liikumine käpuli ja roomamine);
 • oskab maastikult varjatult koguda andmeid ning neid analüüsida;
 • teab luureraporti koostamise (aeg, asukoht, objekti kirjeldus, objekti skeem) ja edastamise põhimõtteid;
 • tunneb kaardilugemise põhimõtteid ning planeerib enda teekonda arvestades kaarti ning maastikku;
 • kasutab kompassi looduses liikumiseks (asimuudi määramine);
 • visualiseerib paberil enda ümber olevat keskkonda;
 • suudab kimmi-mängus meelde jätta 24 esemest 20;
 • oskab kasutada kaasaskantavat raadiojaama.

Praktilise tegevusena noorkotkas:

 • osaleb vähemalt ühel Kaitseliidus korraldatud patrull- või luurevõistlusel;
 • annab noorematele noorkotkastele edasi oma teadmisi õpitud erialal (nt töötuba, matkapunkt).