Kõik erikatsed

Orienteeruja

Noorkotkas on eelnevalt osalenud nooremate noorkotkaste matkamängul.
Erikatse sooritanu:

 • oskab nimetada vähemalt viis orienteerumisala ning toob välja nende erinevused ja sarnasused;
 • nimetab 5-7 erinevust pildi ja kaardi vahel;
 • eristab aerofotot, topo-, militaar- ja orienteerumiskaarti;
 • tunneb vähemalt kahe erineva kaardi leppemärke;
 • kavandab leppemärkidest lähtuvalt maastikul liikumist;
 • oskab nimetada viis vajalikku abivahendit orienteerumisel;
 • oskab orienteerumisel lugeda kõrgusjoonte abil maapinna reljeefi;
 • näitab kaardil enda ümbruses olevaid maastikul paistvaid objekte;
 • joonistab skeemi enda ümbruses olevast 100 m ulatuses (hooned, pinnakate, teed jne);
 • rakendab orienteerumisel ohutusalaseid nõudeid (kaitsevahendid, sobivad riided jmt);
 • planeerib etteantud kaardil noorematele noorkotkastele tegevuspunktidega (lähtudes maastiku eripärast ja võimalustest) orienteerumisraja.


Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • suudab läbida keskmise raskusastmega orienteerumisraja (RMK orienteerumispäevaku) kiirusega 12-13 min/km;
 • esindab ühel korral Noorte Kotkaste malevat Kaitseliidu meistrivõistlustel orienteerumises või rühma malevasiseses võistluses.