Kõik erikatsed

Ajaloolane

Noorkotkas on vähemalt 12-aastane. 

Erikatse sooritanu:

 • oskab oma sõnadega rääkida Noorte Kotkaste organisatsiooni ajaloost;
 • teab Eesti lipu kujunemise lugu;
 • kirjeldab Eesti riigi iseseisvumist ja teab Vabadussõja lugu, sh oskab oma sõnadega selgitada Tartu rahu sõlmimist;
 • nimetab Eestis toimunud okupatsioonid ning oskab seletada mõisteid: okupatsioon, metsavendlus, küüditamine ja repressioon;
 • kirjeldab Eesti taasiseseisvusele eelnenud sündmusi ja nende rolli (Rahvarinne, laulev revolutsioon, Balti kett ja Interrinne);
 • oskab nimetada kolm fakti Eesti taasiseseisvumise kohta (näiteks osalejad, kuupäev, kellaaeg, hääletustulemuse väljakuulutaja, otsuse väljakuulutamise viis ja koht jms); 
 • teab Eesti lähiajaloos aset leidnud olulisemate sündmuste toimumise aega aastaarvu täpsusega (nt Eesti astumine Euroopa Liitu, Eesti liitumine NATOga, euro käibeletulek Eestis);
 • oskab seostada ning tuua vähemalt kolm erinevat näidet ajaloo põhietappidest oma kodukoha näitel;
 • teab, mis on muuseum ja arhiiv;
 • tunneb ajalooliste esemete, fotode ja dokumentide esmaseid kodustes tingimustes hoiustamise põhimõtteid.

Erikatse sooritamise käigus noorkotkas:

 • külastab vähemalt kolme erinevat kodukohas olevat ajaloolist paika või objekti;
 • külastab muuseumi või arhiivi;
 • koostab vabalt valitud viisil esitluse (video, näidend, slaidiettekanne, uurimistöö vms) enda jaoks huvipakkuval ajaloolisel teemal (nt kodukandi ajalugu, ajalooline isik, sündmus; Noorte Kotkaste organisatsiooni, rühma või maleva ajalugu); 
 • tutvustab koostatud esitlust oma rühmakaaslastele;
 • võimalusel teeb kaastööd rühma- või malevakroonika täitmisel/ajaloo talletamisel.